Για να µπορείτε να δείτε τις «Προσοµοιώσεις» και τις «Λύσεις» χρησιµοποιήστε τον Internet Explorer
ΛΥΚΕΙΟ : ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α Λυκείου
Χηµεία : Τα µίγµατα
Άλγεβρα : Η παραγοντοποίηση του τριωνύµου
SCHOOL@HOME
(βιντεοµάθηµα)
(προσοµοίωση)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(προσοµοίωση)
(λύσεις)
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ IQ+ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ SCHOOL@HOME. Το εκπαιδευτικό λογισµικό IQ+ περιέχει έτοιµο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρ- µοσµένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειµένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του µαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσοµοιώσεις (simulation, application, applets) ο µαθητής θα µπορεί να διερευνά και να πειραµατίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείµενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και µετάδοσης της γνώσης, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραµατισµού αποδοτικές, τόσο για τον µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.
Για να µπορείτε να δείτε τις «Προσοµοιώσεις» και τις «Λύσεις» χρησιµοποιήστε τον Internet Explorer