∆ΗΜΟΤΙΚΟ : ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α ∆ηµοτικού
B ∆ηµοτικού
Γ ∆ηµοτικού
∆ηµοτικού
Ε ∆ηµοτικού
ΣΤ ∆ηµοτικού
Γλώσσα : Το γράµµα Α
Γλώσσα : Σηµεία στίξης
Μελέτη Περιβάλλοντος : Τα µέρη του φυτού
Γλώσσα : Ενεργητικά και παθητικά ρήµατα
Ιστορία : Η Κωνσταντινούπολη
Μελέτη Περιβάλλοντος : Ανάπτυξη των φυτών και τα µέρη τους
Μαθηµατικά : Σύγκριση και εκτίµηση ποσοτήτων
Μαθηµατικά : Γεωµετρικά στερεά
Μαθηµατικά : Ισοδύναµα κλάσµατα
Μαθηµατικά : Νοµίσµατα και δεκαδικοί αριθµοί
Φυσική : Παράλληλη σύνδεση
Μαθηµατικά : Πρώτοι και σύνθετοι αριθµοί
(βιντεοµάθηµα)
SCHOOL@HOME
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
(βιντεοµάθηµα)
(λύσεις)
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ IQ+ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ SCHOOL@HOME. Το εκπαιδευτικό λογισµικό IQ+ περιέχει έτοιµο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρ- µοσµένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειµένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του µαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσοµοιώσεις (simulation, application, applets) ο µαθητής θα µπορεί να διερευνά και να πειραµατίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείµενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και µετάδοσης της γνώσης, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραµατισµού αποδοτικές, τόσο για τον µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.
Μπορείτε να δείτε τις σελίδες με όλα τα προγράμματα πλοήγησης. Για την καλύτερη εμπειρία προτείνουμε να χρησιµοποιήστε τον Internet Explorer.