Φυσική
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας
Χηµεία
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Aρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία
Γεωµετρία
Άλγεβρα
Ιστορία του Αρχαίου κόσµου